KLAUZULA INFORMACJA - Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendę Powiatową Policji w Szamotułach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dot. przepisów RODO1) oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

informuję, że w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych tym, przysługują Panu/Pani określone prawa.

 

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

 

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach jest Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach, ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły, tel.477732211

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach jest mł. asp. Jarosław Piechaczyk, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr Tel. 47 77 32 240, za pomocą poczty elektronicznej na adres jaroslaw.piechaczyk@po.policja.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych w KPP Szamotuły jest asp. sztab. Izabela Kowzan-Budych tel. 47 77 32 278 e-mail: izabela.kowzan-budych@po.policja.gov.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach, przetwarzane są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

lit. a) ZGODA - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

lit. b) UMOWA - (zarówno wykonanie umowy, jak i podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

lit. c) OBOWIĄZEK PRAWNY - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

lit. d) OCHRONA ŻYWOTNYCH INTERESÓW OSOBY przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

lit. e) ZADANIE REALIZOWANE W INTERESIE PUBLICZNYM LUB W RAMACH SPRAWOWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ POWIERZONEJ ADMINISTRATOROWI - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

IV. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

VII. Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach, ul. Polna 3 64-500 Szamotuły lub elektronicznie na adres e-mail: iod.szamotuly@po.policja.gov.pl

Ważne!

Informujemy, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 15.07.2020
Data modyfikacji : 12.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Osoba udostępniająca informację:
Sandra Chuda KPP Szamotuły
Osoba modyfikująca informację:
Sandra Chuda
do góry