Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzne w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach

  Wydział Kryminalny

Rejestr śledztw i dochodzeń, Rejestr osób poszukiwanych Rejestr postępowań sprawdzających,Książka dowodów rzeczowych, skorowidz alfabetyczny, Rejestr telegramów wychodzących, , Dziennik korespondencyjny pionu kryminalnego, , Rejestr o zastosowanie środka zapobiegawczego, Rejestr wystąpień prokuratorskich, Rejestr tymczasowych zajęć mienia, Rejestr współpracy z zagranicą, Książka odpraw oraz nadzoru funkcjonalnego SK, Rejestr teczek operacyjnych, Elektroniczna wersja książki wyjazdów Zespołu Techniki Krym, Ewidencja osób daktyloskopowanych i fotografowanych, Teczka aktowa dot. akt kontrolnych postępowań przygotowawczych, Teczka aktowa dot. postępowań sprawdzających, Teczka aktowa dot. czynności zleconych przez Sąd i Prokuraturę, Teczka aktowa dot. pomocy prawnej dla jednostek Policji, Teczka aktowa dot. bieżących informacji w pracy dochodzeniowo – śledczej, Teczka aktowa dot. dokumentacji pracy operacyjnej, Teczka aktowa dot. korespondencji kancelaryjnej, Teczka aktowa dot. poszukiwań i identyfikacji, Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy KR i Tech. Krym., Ewidencja czasu służby funkcjonariuszy PG, Lista biegłych sądowych, Resortowy wykaz abonentów telefonicznych, Książka konwojowa

Wydział Prewencji

Rejestr spraw o wykroczenie, Dzienniki korespondencyjne, Książka osób zatrzymanych, Rejestr zatrzymanych praw jazdy, Rejestr badań urządzeniem kontrolo-pomiarowym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, Elektroniczna książka dozorów, Rejestr osób zatrzymanych, Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, Rejestr zatrzymanych praw jazdy, Rejestr ukaranych w postępowaniu mandatowym, Rozliczenia bloczków mandatowych, Karty przebiegu służby i pracy, Książka kontroli i odpraw, Teczka analiz stanu zagrożenia przestępczością, Książka spraw przydzielonych do realizacji dzielnicowemu, Rejestr skarg i wniosków, Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, Rejestr kancelaryjny w sprawie ukaranych kierowców, Książka kolizji i wypadków drogowych, Książka doręczeń Sąd i Prokuratura, Książka badań lekarskich, , Książka wydania i zdania broni, Książka wydania środków łączności, Ewidencja zabezpieczonych pojazdów na parkingu, książka dyspozytora, Książka kontroli słuzby, rejestr wydanych mandatów,

Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Rejestr skierowań na badania lekarskie, Akta osobowe policjantów, pracowników Policji , Wykaz policjantów i pracowników reklamowanych, Ewidencja legitymacji służbowych, Ewidencja książeczek ubezpieczeniowych pracowniczych i rodzinnych, Arkusze wyszkolenia strzeleckiego, Karty sprawności fizycznej, Kartoteka kar i wyróżnień, Rozkazy personalne, Rozkazy nagrodowe, Kartoteka urlopów i zwolnień lekarskich policjantów i pracowników , Karty ewidencyjne policjantów i pracowników, Rejestr zaświadczeń , Książka ewidencji pieczęci, Listy obecności i ewidencja czasu pracy,

Zespół ds ochrony informacji niejawnych

Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków, Rejestr akt postępowań sprawdzających, Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa, Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa, Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów, Dziennik Ewidencji Wydanych Materiałów Kancelaryjnych, Dziennik Ewidencji Wykonanych Kopii, Rejestr spisów akt przekazanych do Archiwum i Składnicy Akt, Rejestr Dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - WKT – 111, Dziennik Stanowiska ODN, Rejestr protokołów brakowania akt, Zeszyt kontroli wejść i wyjść do strefy bezpieczeństwa, Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Dziennik przepisów,

Zespół Prezydialny

Dziennik przepisów KGP, Dziennik przepisów KWP, Dziennik przepisów KPP, Rejestr narad i odpraw służbowych KPP , Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dokumentacji jawnej, dziennik korespondencyjny, Rejestr korespondencji wpływającej, Rejestr korespondencji wychodzącej, Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów, Skorowidz alfabetyczny do Dziennika korespondencyjnego, Książka doręczeń przesyłek miejscowych, Zeszyt przesyłek listowych zwykłych, Książka delegacji, Książka zwrotów przesyłek, Zeszyt imiennych przesyłek, Karty przebiegu służby i pracy pracowników, Rejestr poczty cywilnej, Wykaz przesyłek wydanych, Wykaz przesyłek nadanych, Wykaz przesyłek wydanych - poczta specjalna,

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Księga obrotów, Księga ewidencji przyjmowanej gotówki z mandatów karnych-gotówkowych, Księga druków ścisłego zarachowania (mandaty, dow.KP, czeki ), Rejestr postępowań szkodowych, Rejestr decyzji administracyjnych, Rejestr wydanych zaświadczeń, Wnioski i raporty dot. zwrotu kosztów dojazdu do służby, Rejestr faktur, Ewidencja wniosków darowizny, Ewidencja wystawionych wezwań do zapłaty za pobyt w PIZ, Ewidencja wyciągów bankowych, Ewidencja wydanych materiałów biurowych, Ewidencja główna opału, Książka ewidencji sprzętów w użytkowaniu, Książka ewidencji amunicji, Ewidencja odzieży roboczej, Ewidencja pojazdów, Ewidencja obrotów materiałów pędnych i smarów, Ewidencja wydanych zaświadczeń do prowadzenia pojazdów służbowych, Rejestr pojazdów podlegających obsłudze technicznej, Książka kontroli pracy sprzętu transportowego, Rejestr ilościowy zakupu materiałów pędnych, Rejestr wydanych kart Flota, Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej w rozbiciu na poszczególne działy, Rejestr Mandatów Karnych

Zespół Łączności i Informatyki

Dziennik Pracy Dialogowej, Książka ewidencji materiałów eksploatacyjnych, Dziennik potwierdzenia odbioru resortowej poczty elektronicznej, Elektroniczny wykaz sprzętu komputerowego

Metryczka

Data publikacji : 14.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Michałowski
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Michałowski KPP Szamotuły
do góry